Spelregels | Terms of use | Privacy | Algemene voorwaarden
Mijn editie enigma Abonnementsinformatie Adverteren

Beste puzzelaar, op 2 december is de laatste editie enigma verschenen. Op deze site kunt u nog tot half februari terecht voor het inzien van de uitgewerkte oplossingen en de namen van de winnaars van de laatste editie enigmas. Als u de antwoorden van het nieuwe puzzelblad wilt invullen, kunt u daarvoor terecht op www.puzzelbrein.nl.

Spelregels

Editie Enigma is een uitgave van Calatus B.V., gevestigd Mark 4, 5504 MJ te Veldhoven.

Spelregel 1:
Personen onder de 18 jaar zijn uitgesloten van deelname, tenzij een kopie van het identiteitsbewijs wordt overlegd, waaruit blijkt dat de leeftijd van tenminste 16 jaar is bereikt, samen met een schriftelijke machtiging van de wettelijke vertegenwoordiger, waarin deze toestemming verleent voor deelname.

Spelregel 2:
Medewerkers van editie enigma, hun familieleden of andere personen die direct of indirect een bijdrage hebben aan de totstandkoming van dit blad zijn van deelname uitgesloten.

Spelregel 3:
Deelname aan de in editie enigma gepubliceerde puzzelacties is gratis.

Spelregel 4:
De vermelde prijzen zijn - daar waar van toepassing - inclusief de af te dragen kansspelbelasting.

Spelregel 5:
Editie enigma handelt in overeenstemming met de Gedragscode voor Promotionele Kansspelen. Er is een prijzenprotocol opgesteld, waarin is beschreven hoe de acties zijn georganiseerd en worden uitgevoerd. Dit protocol bevat ook uitleg en spelvoorwaarden gebaseerd op eerdergenoemde gedragscode.

Spelregel 6:
Inzending van een oplossing of creatie betekent automatisch akkoordverklaring met alle bepalingen van dit reglement. Pas als aan alle in deze spelregels of elders gestelde deelnamevoorwaarden wordt voldaan, kunnen de deelnemers meedingen naar een te winnen prijs.

Spelregel 7:
Alle oplossingen en creaties dienen uiterlijk op de op de oplossingenbon vermelde datum bij editie enigma binnen te zijn. Deelname geschiedt door inzending van de oplossingsbon of creatie. editie enigma is niet verantwoordelijk voor inzendingen die te laat, beschadigd of verkeerd worden bezorgd. Niet leesbare, oncontroleerbare of te late inzendingen worden uitgesloten van deelname. Winnaars worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de door hen gewonnen prijs en geven toestemming voor publicatie van hun naam, woonplaats en eventuele foto. Dit ter bevordering van de transparantie van dit spel. Trekking en bekendmaking van de winnaars gebeurt binnen 4 weken na afloop van de periode die verband houdt met de prijs (4 weken, kwartaal, ½ jaar, jaar).

Spelregel 8:
De winnaars van de prijzen worden, afhankelijk van de puzzelsoort, achteraf bepaald middels een trekking uit de goede inzendingen, danwel, als er een jureerbare prestatie is geleverd, door een jury. Het oordeel van deze jury is bindend voor de deelnemers. De prijzen worden alleen uitgekeerd als de goede inzendingen/creaties voor de desbetreffende puzzel tijdig zijn ingestuurd. Per deelnemer mag slechts 1 oplossing en/of creatie per puzzel en/of creatieve opgave worden ingestuurd. Een deelnemer die zich daar niet aan houdt wordt gediskwalificeerd.

Spelregel 9:
Het verband tussen de prijzen en de financiële waarde van de prijzen die wordt genoemd c.q. kan worden genoemd is indicatief. Editie enigma behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de vermelde waarde uit te betalen in plaats van de beschreven prijs of hoofdprijs. Deze geldwaarde wordt vooraf opgenomen in het van toepassing zijnde prijzenprotocol.

Spelregel 10:
Eventuele klachten of vragen over de trekking en afwerking van deze actie, conform deze spelregels en hetgeen hier uit voortvloeit, moeten binnen 4 weken na bekendmaking van de trekkingsuitslag schriftelijk bij editie enigma worden ingediend, op straffe van verval van recht. Deze worden schriftelijk beantwoord binnen een termijn van 6 weken. Over juryuitslagen kan niet worden gecorrespondeerd. Op deelname is Nederlands recht van toepassing.

Spelregel 11:
Informatie over de wijze en de tijdstippen van de trekkingen en het uitkeren van de prijzen ligt vast in een daartoe vooraf opgesteld protocol. Dit protocol kan worden opgevraagd bij editie enigma, per e-mail: info@editieenigma.nl of schriftelijk: Postbus 377, 5500 AJ Veldhoven, Nederland. Indien toezending per post i.p.v. e-mail wordt gevraagd is een onkostenvergoeding verschuldigd van € 4,95. Het in dit protocol gestelde dient als hier uitdrukkelijk woordelijk herhaald en ingelast te worden beschouwd.

Spelregel 12:
Indien u niet wilt dat uw adresgegevens gebruikt worden voor marketingactiviteiten, dan kunt u dit schriftelijk of per e-mail melden aan editie enigma, Afdeling Adresregistratie: Postbus 377, 5500 AJ Veldhoven, Nederland. E-mail: info@editieenigma.nl. Als wij een dergelijk bericht niet ontvangen van u, betekent dit dat bij inzending van een oplossing/creatie, u uitdrukkelijk akkoord gaat met het gebruik van uw adresgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden.

Spelregel 13:
Foto’s, namen en verhalen in editie enigma kunnen - ondermeer vanwege privacyoverwegingen - gefingeerd of geparafraseerd zijn.

Abonnement Editie Enigma